TARCZA 4.0

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 

Dofinansowanie udzielane jest dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Dofinansowanie lub rezygnacja z dochodzenia odsetek przy zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. Wsparcie w ramach tego dofinansowania będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski będą mogły być składane nie później niż do 10 czerwca 2021r.

Dofinasowanie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Powyższe oznacza m.in., że w sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie przez okres trzech miesięcy w 2020 r., to nie może ponownie skorzystać z analogicznego wsparcia w 2021r.

 

DOFINANSOWANE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NIEOBJĘTYCH PRZESTOJEM

 

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Do uzyskania pomocy uprawniony jest przedsiębiorca:

  • u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przez co rozumie się spadek sprzedaży towarów i usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie przypadających wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego
  • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego przypadającego miesiąca kalendarzowego, po dniu 31 grudnia 2019r. do dnia porównaniu do poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w obrotów z miesiąca poprzedniego
  • który nie zalega w uregulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019r., z wyjątkiem przypadku, gdy podmiot zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności
  • Wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Wynagrodzenia pracowników będą dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dofinansowanie nie będzie przysługiwało do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.